ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

       การพัฒนาประเทศนับตั้งแต่เริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้ว เป็นการพัฒนาที่มุ่งเดินตามแนวคิดการพัฒนาตะวันตก ซึ่งได้นำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ การถือครองทรัพย์สินที่ไม่เป็นธรรม ความล่มสลายทางสังคมและวัฒนธรรม ความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ จนทำให้มีการทบทวนรูปแบบของการพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม จึงจะต้องมีการปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางที่ควรจะเป็นในสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย