ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดเมล็ดลำไยและการประยุกต์ใช้ในน้ำยาล้างจาน Antibacterial Activity of Dimocarpus longan Lour. Seed Extract and Applied in Dishwashing Liquid

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดลำไยที่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 5 ชนิดได้แก่ E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 25923, P. aeruginosa ATCC 27853, K. pnoumoiae TSTR 1867 และ B. subtilis ด้วยวิธี disc diffusion และ broth dilution ผลการทดลองพบว่า สารสกัดหยาบเอทานอลของเมล็ดลำไยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. aeruginosa ATCC 27853 ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 25923 และ B. subtilis ตามลำดับโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งอยู่ระหว่าง 20.23-30.67 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามพบว่าสารสกัดเมล็ดลำไยไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ K. pnoumoiae TSTR 1867 เมื่อนำสารสกัดเอทานอลของเมล็ดลำไยมาทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) ด้วยวิธี broth dilution พบว่า สารสกัดเมล็ดลำไยมีฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียทดสองทั้งหมด โดยมีค่า MIC ระหว่าง 7.83-31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่า MBC ระหว่าง 15.60-62.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อนำสารสกัดเอทานอลของเมล็ดลำไยมาผลิตน้ำยาล้างจานและทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียทดสอบด้วยวิธี disc diffusion พบว่าน้ำยาล้างจานที่มีส่วนผสมของสารสกัดเอทานอลของเมล็ดลำไยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ทุกชนิด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งอยู่ระหว่าง 11-18 มิลลิเมตร ดังนั้นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดลำไยจึงเหมาะสมในการนำมาใช้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนการใช้สารจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และนำไปสู่การเพิ่มพูนรายได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ