ข้อมูล eBook

ชื่อ: การสร้างสื่อประสมด้วย Adobe Captivate 8

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

          หนังสือเรื่องการสร้างสื่อประสมด้วย Adobe Captivate 8 ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีสื่อประสมเบื้องต้น หรือ รายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เขียนได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อประสมที่สั่งสมมาหลายปี  เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยพื้นฐานระบบสื่อประสม  การใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาสื่อประสม รวมไปถึงความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานเทคโนโลยีสื่อประสมที่ควรศึกษาหาความรู้  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสื่อประสมต่อไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-31 01:08