ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอกสารประกอบการสอน รายวิชา สัมมนาการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นไทย

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

           เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นไทย รหัส 2067977 ใช้สําหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี รายวิชานี้ผู้เขียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎีความขัดแย้งในฐานะกระบวนการทางสังคม รูปแบบและพัฒนาการความขัดแย้งในท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อความขัดแย้ง กติกา กลไกและกระบวนการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น วิธีการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้กระบวนการยุติธรรมการไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรองหรือการใช้สันติวิธีในรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
           ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนเป็น 8 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนําความขัดแย้ง ซึ่งเป็นสาระสําคัญและภาพรวม รูปแบบ และพัฒนาการ ปัจจัยที่มีผลและกระบวนการจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความหมาย แนวคิดการจัดการ พัฒนาการและสาเหตุของความขัดแย้ง บทที่ 2 ประชาธิปไตย กับการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตย มีความสําคัญต่อการจัดการความขัดแย้งอย่างไร โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาธิปไตยกระแสหลัก และประชาธิปไตยแบบทางเลือก ซึ่งแต่ละรูปแบบต่างเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน อันนําไปความขัดแย้งและการปรับตัวไม่เหมือนกัน บทที่ 3 ทุนทางสังคม กับการจัดการความขัดแย้งทางสังคม กับบทที่ 4 อัตลักษณะ กับความขัดแย้งทางสังคมซึ่งแสดงถึงตัวแปรที่มีความสําคัญต่อการเกิดความขัดแย้ง และการจัดการ จํานวน 3 ตัวแปร คือวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และอัตลักษณ์ บทที่ 5 การมีส่วนร่วมสาธารณะในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน การต่อรูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วมสาธารณะ บทที่ 6 ประชาพิจารณ์ ประชามติ การเจรจาต่อรอง และสานเสวนารวมทั้งการนําฝ่ายที่สามเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง บทที่ 7 โลกาภิวัตน์ กับความขัดแย้ง และการจัดการ ซึ่งจะได้วิเคราะห์ถึงความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ พรร้อมกับข้อเสนอแนะ และบทที่ 8 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการความขัดแย้งชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะนําเสนอผลงานวิจัยประกอบการสอนในชั้นเรียน เรื่อง “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการความขัดแย้งชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคตะวันออก อันได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด”