ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

          ตําราชื่อการจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น ใช้สําหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้จากตําราเล่มนี้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้ง และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นจากผู้ปกครองเอง หรือจากประชาชนที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากว่าการตอบสนองต่อความต้องการ และการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดจะ
ต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้ครบทุกมิติเพื่อป้องกันหรือลดข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
          ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาตําราเป็น 8 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของแนวคิดความขัดแย้ง บทที่ 2 แสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตย มีความสําคัญต่อการจัดการความขัดแย้งอย่างไร บทที่ 3 เป็นการศึกษาถึงบทบาทของทุนทางสังคมที่มีผลต่อความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง บทที่ 4 จะได้กล่าวถึงปัจจัยทางด้านอัตลักษณ์ที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมขึ้น บทที่ 5 เป็นการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาน แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน บทที่ 6 เป็นการการศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วม บทที่ 7 วิเคราะห์ถึงความขัดแย้งเชิงโครงสร้างในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์พร้อมกับข้อเสนอแนะอันเป็นทางออกของความขัดแย้งและบทที่ 8 จะนําเสนอผลงานวิจัยประกอบการสอนในชั้นเรียน เรื่อง “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการจัดการความขัดแย้งชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคตะวันออก อันได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด”