ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ 2

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

          เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิสิกส์ 2 เล่มนี้ได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 4011105 ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พุทธศักราช 2554 ซึ่งผู้เรียบเรียงมีประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังกล่าวเป็นเวลาหลายปี
          เนื้อหาสาระสําคัญโดยสังเขปคือ ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแส กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอพฟ์สนามแม่เหล็ก แรงลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําสารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง การแทรกสอดของแสง  การเลี้ยวเบนของแสง สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างอะตอม  แบบจําลองอะตอม สมการคลื่น
ชเรอดิงเงอร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส