ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอกสารคำสอน รายวิชา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

หมวดหลัก: เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

          เอกสารคำสอน รายวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รหัส 3083901 ผู้เรียบเรียงได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงจากตำรา เอกสารทางวิชาการ บทความ ข้อมูลสถิติ และข้อมูลจากแหล่งวิทยาการต่างๆ โดยแบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 10 บท ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  สำนักคลาสสิคและนีโอคลาสสิค  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ เส้นเสนอซื้อขายและอัตราการค้า  นโยบายการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ  ตลาดเงินตราต่างประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และระบบการเงินระหว่างประเทศและการปรับดุลการชำระเงิน ซึ่งเนื้อหาในเอกสารคำสอนเล่มนี้มีความเหมาะสมกับการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่จะใช้ในการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ทางเศรษฐกิจ