ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตํารา แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

          ตําราเรื่อง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเล่มนี้  ผู้รวบรวมได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นบางส่วนเพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดประชาธิปไตยที่ได้ มีนักวิชาการทําการศึกษาไว้โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้ผู้ที่สนใจนําไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น