ข้อมูล eBook

ชื่อ: เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

หมวดหลัก: เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

          หนังสือเศรษฐศาสตร์มหาภาค 2 รหัส 3082902 นี้ผู้เรียบเรียงได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงจากตำรา เอกสารทางวิชาการ บทความ ข้อมูลสถิติ และข้อมูลจากแหล่งวิทยาการต่างๆ โดยแบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 10 บท ได้แก่ บทนำ บัญชีรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการบริโภคทฤษฎีการลงทุน ดุลยภาพในตลาดผลผลิตและเส้น IS ดุลยภาพในตลาดเงินและเส้น LM ดุลยภาพในตลาดผลผลิตและตลาดเงินและการสร้างเส้นอุปสงค์ ดุลยภาพในตลาดแรงงานและเส้นอุปทานมวลรวม การกำหนดดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจแบบปิด และการกำหนดดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีความเหมาะสมกับการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่จะใช้ในการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ