ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 3072108 รายวิชา ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการนี้ ผู้เรียบเรียงได้จัดทําขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ การบริการมีความสําคัญต่อผู้รับบริการหรือลูกค้าและผู้ให้บริการ เพราะหากพนักงานต้อนรับมีการต้อนรับที่ดี จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการได้ ซึ่งการสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการตั้งแต่ครั้งแรกเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับทุกองค์กร จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและนําไปสู่พฤติกรรมการกลับมาใช้บริการนั้นๆ ซ้ำได้ นั่นถือว่าการบริการประสบความสําเร็จส่งผลให้องค์กรมีความเจริญเติบโตยิ่งขึ้น
เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจในการบริการและการต้อนรับ อุปนิสัยใจคอและพฤติกรรมของลูกค้า แนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในงานต้อนรับและบริการ ทักษะในการสื่อสารรูปแบบต่างๆและเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงมารยาท บุคลิกภาพและการสื่อสารในสังคมตลอดจนขั้นตอนการจัดประชุมและการจัดเลี้ยงรับรองเหมาะสม สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ การประกอบอาชีพและธุรกิจบริการได้ ซึ่งสาระสําคัญในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 8 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ บทที่ 2 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ บทที่ 3 ศิลปะการสื่อสารในงานบริการ บทที่ 4 ลูกค้า บทที่ 5 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ บทที่ 6 ศิลปะการแก้ปัญหางานบริการและการจัดการกับข้อร้องเรียน บทที่ 7 การนัดหมาย การจัดประชุม และการจัดเลี้ยงรับรองและบทที่ 8 การให้บริการในวิชาชีพ และจริยธรรมงานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว