ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

หมวดหลัก: บันเทิง-แฟชั่น

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น รหัส 8143004 นี้
ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนทั้งสิ้น 12 บท แต่ละบทใช้เวลาในการสอน 1 สัปดาห์ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ตั้งแต่
กระบวนการเตรียมการผลิต การวางแผนงาน ไปจนถึงขั้นปฏิบัติเพื่อให้การนําเสนอออกมาเป็น
รายการที่ครบสมบูรณ์ และให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ในการผลิต การเขียนบท การจัดแสงใน
ห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย