ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอกสารประกอบการสอน เศรษฐศาสตร์การเกษตร

หมวดหลัก: เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

ภาคเกษตรมีบทบาทและความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรของประเทศและของโลก และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศจากการส่งออกดังนั้นการพัฒนาภาคเกษตรให้ยั่งยืนจึงถือเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จํากัด และให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์การเกษตร ทราบถึงบทบาทการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมถึง นโยบายการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ดังนั้นเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จึงเหมาะสําหรับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ การประกอบอาชีพภาคการเกษตรได้
สาระสําคัญในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว กับเศรษฐศาสตร์การเกษตร โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตรและปัญหาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตร การผลิตสินค้าเกษตรและต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร สินเชื่อการเกษตร การตลาดและราคาสินค้าเกษตร ธุรกิจการเกษตร สหกรณ์การเกษตร และนโยบายการเกษตร