ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผลการซ่อนข้อมูลลับต่อความถูกต้องของการจำแนกข้อมูล

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บทความวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของการอำพรางข้อมูลในภาพถ่ายดาวเทียมที่มีต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จำแนกได้ งานวิจัยนี้ซ่อนข้อมูลภาพลับ (ข้อมูลภาพแบบไบนารีและแบบเฉดสีเทา) ลงในภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบ มัลติสเปกตรัมโดยใช้เทคนิคด้านวิทยาการอำพรางข้อมูล (Steganography) การทดลองทำด้วยการซ่อนข้อมูลภาพที่ต้องการลงในภาพถ่ายดาวเทียมโดยการใช้เทคนิคการอำพรางที่บิตที่มีนัยสำคัญต่ำสุด (least significant bit : LSB) การซ่อนข้อมูลลับลงในภาพถ่ายดาวเทียมนั้นทำด้วยการซ่อนข้อมูลครั้งละหนึ่งแบนด์ หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลภาพเหล่านี้ไปจำแนกข้อมูลด้วยเทคนิคการจำแนกข้อมูลแบบกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการซ่อนข้อมูลแต่ละแบบ สุดท้ายจึงเปรียบเทียบความถูกต้องที่ได้กับภาพที่ไม่ได้มีการซ่อนข้อมูล ผลการทดลองพบว่าความถูกต้องโดยรวมของการจำแนกข้อมูลภาพที่มีการอำพรางข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลการจำแนกข้อมูลภาพต้นฉบับที่ไม่มีการอำพรางข้อมูล