ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ชีววิทยา 1

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

วิชาชีววิทยา 1 เป็นวิชาพื้นฐานในหลักสูตร คบ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ หลักสูตร วท.บ. วิชาเอกชีววิทยาประยุกต์ สิ่งแวดล้อม เคมี ฟิสิกส์ สถิติ และคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร วท. บ. สาขาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จุดมุ่งหมายของการเรียนรายวิชานี้ คือ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้าง และกระบวนการพื้นฐานทางชีววิทยาในสิ่งมีชีวิต และเพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้ทางชีววิทยา เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาอื่นๆ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้น เพราะชีววิทยา คือ การศึกษาตัวตนของเราเอง เพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องศึกษา