ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ชลศาสตร์

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชลศาสตร์ รหัสวิชา 6092601 เล่มนี้เรียบเรียงเพื่อจุดประสงค์ให้นักศึกษาปริญญาตรีใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนตลอดจนเป็นแนวทางในการหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ เอกสารประกอบการสอนนี้ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 11 บท โดยเนื้อหาวิชาประกอบไปด้วย หลักการพื้นฐาน และคุณสมบัติของของไหล เช่น ความหนาแน่น น้ำหนักจำเพาะ ความถ่วงจำเพาะ เป็นต้น ของไหลสถิตย์ความดันของของไหล แรงพยุงและการลอยตัว จลนศาสตร์ของของไหล สมการพลังงาน สมการโมเมนตัม พลศาสตร์ของของไหล การไหลภายในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด การวัดการไหลของของไหล และการวิเคราะห์มิติ ความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์ และประยุกต์การวิเคราะห์ปัญหาการไหลแบบไม่คงที่