ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์คุณภาพน้้า 1 (รหัสวิชา 4063206)

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์คุณภาพน้้า 1 (รหัสวิชา 4063206) เล่มนี้
ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้อ่านเพิ่มเติมจากที่เรียนในห้องเรียน ซึ่งมีสาระส้าคัญและ
ความรู้ทั่วไปของน้้าและน้้าเสีย แล้วน้ามาสู่ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าที่ครอบคลุม
เนื้อหาทั้งการตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ซึ่งแตกต่างจากเอกสารหรือหนังสือ
โดยทั่วไปที่มุ่งเน้นการตรวจวิเคราะห์เพียงด้านใดด้านหนึ่ง