ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระมิ่งขวัญรำไพพรรณี

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          “วังสวนบ้านแก้ว” เป็นสถานที่ซึ่งทุกคนในรั้วสถาบันราชภัฏรำไพรรณี และชาวจันทบุรีรำลึกถึงด้วยความรู้สึกอบอุ่น ผูกพันอย่างลึกซึ้งด้วยครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เป็นเวลาอันยาวนานถึง 18 ปี
          พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ที่มีต่อสถาบันราชภัฏรำไพพรรณีเป็นที่ยิ่ง คือ การพระราชทานวังสวนบ้านแก้ว อันงดงามและทรงคุณค่าหาที่เปรียบมิได้แก่รัฐบาลเพื่อจัดตั้งเป็นสถานศึกษาซึ่งปัจจุบันคือ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณีที่ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นตลอดมา  เพื่อให้ต้องกับพระราชประสงค์ของพระองค์
           ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้  สถาบันราชภัฏรำไพพรรณีและชาวจันทบุรีจึงได้จัดสร้างพระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีขึ้น  และได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมทั้งจัดทำหนังสือพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเพื่อเป็นที่ระลึกในวโรกาสนี้ด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-05-21 01:09