ข้อมูล eBook

ชื่อ: การวิจัยประชาสัมพันธ์

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารคําสอนรายวิชาการวิจัยประชาสัมพันธ์ รหัสวิชา 8123006 ฉบับนี้ ผู้เรียบเรียงได้แบ่งเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนออกเป็น 11 เรื่อง แต่ละหัวข้อเรื่องใช้เวลาในการเรียนการสอน4 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ อาทิ การประชาสัมพันธ์กับการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ
การทบทวนวรรณกรรม การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวแปร สมมุติฐาน และกรอบแนวคิด
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ วิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลงานการวิจัยประชาสัมพันธ์ และจรรยาบรรณนักวิจัยประชาสัมพันธ์
 

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-21 01:09