ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคมีวิเคราะห์ 1

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เคมีวิเคราะห์ (4022603) เป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่องานทางด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เภสัชกรรม และการแพทย์ เป็นต้น ดังนั้นในการเรียนการสอนของสาขาเคมี เคมีวิเคราะห์จึงจัดเป็นวิชาหนึ่งที่ต้องอยู่ในแผนการเรียน จากประสบการณ์การสอนในรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 1 ที่ผ่านมาของผู้เรียบเรียง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเคมีที่ไม่ถูกต้อง มีปัญหาในการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับเคมีวิเคราะห์ ไม่เข้าใจในหลักการของการวิเคราะห์ทางเคมีในหลาย ๆ เทคนิค ซึ่งทำให้ส่งผลไปยังรายวิชาปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ 1 ที่นักศึกษาทำการทดลองโดยขาดความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริง และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือนักศึกษา
ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์กับการทำวิจัยหรือกับงานทางด้านอื่น ๆ ได้