ข้อมูล eBook

ชื่อ: คณิตศาสตร์ทั่วไป

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป รหัสวิชา 0003203 เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้จำนวน 4 บท ได้แก่ จำนวนจริง ฟังก์ชันเลขยกกำลัง ฟังก์ชันลอการิทึมเบื้องต้นและตรีโกณมิติเบื้องต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูงและนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันและศาสตร์สาขาต่างๆ ได้