ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 3072108 รายวิชา ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการนี้ ผู้เรียบเรียงได้จัดทำขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ การบริการมีความสำคัญต่อผู้รับบริการหรือลูกค้า และผู้ให้บริการ เพราะหากพนักงานต้อนรับมีการต้อนรับที่ดี จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการได้ ซึ่งการสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการตั้งแต่ครั้งแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากสําหรับทุกองค์กร จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและนำไปสู่พฤติกรรมการกลับมาใช้บริการนั้นๆ ซ้ำได้ นั่นถือว่าการบริการประสบความสำเร็จส่งผลให้องค์กรมีความเจริญเติบโตยิ่งขึ้น
 

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-06-02 01:09