ข้อมูล eBook

ชื่อ: พื้นฐานของภูมิสารสนเทศ

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

          พื้นฐานของภูมิสารสนเทศ (Fundamental of Geoinformatics) รหัสวิชา 9041001 เป็นวิชาพื้นฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สาระสําคัญของเนื้อหาครอบคลุมหลักการพื้นฐานและขั้นตอนวิธีสําคัญในพื้นฐานของภูมิสารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคนิคในการประมวลผลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทบทวนวรรณกรรมให้ทันยุคสมัยจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการศึกษาด้านภูมิสารสนเทศ เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จึงถูกเขียนขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนหลักสําหรับวิชาพื้นฐานภูมิสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนในสาขาจําเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท ความรู้เบื้องต้นของภูมิสารสนเทศการฉายภาพแผนที่และระบบพิกัด การรับรู้จากระยะไกล การประมวลผลข้อมูลภาพเบื้องต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ