ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจาะลึก แปรรูป ปตท.

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          บ่อยครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวการแปรรูป ปตท. ในอดีต กับการท่องเครื่อง ปตท. ที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ แต่เมื่อคณะผู้วิจัยได้ค้นคว้าเพื่อหาข้อเท็จจริง กลับพบว่าเรื่องการแปรรูป ปตท. ไม่ได้มีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกด้วยแง่มุมตามหลักวิชาการ มีเพียงแต่เอกสารหลักฐาน และการกล่าวถึงด้วยวาจาที่นำเสนอในวาระต่างๆ ทำให้ยังคงมีข้อสงสัยจากภาคประชาชนที่เกิดขึ้นเสมอมาแม้ว่าการแปรรูปนี้จะเกิดขึ้นและเสร็จสิ้นไปนานแล้วก็ตาม          

          การนำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนของการแปรรูป ปตท. อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ภาคธุรกิจ และประชาชนที่สนใจเรื่องราวความเป็นไปของการแปรรูป ปตท. และได้รับทราบข้อเท็จจริง คณะผู้วิจัยจึงใช้หลักการวิเคราะห์และการศึกษาเปรียบเทียบตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและเป็นกลางอย่างแท้จริงโดยไม่เลือกนำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วน แต่เป็นการศึกษาวิจัยที่ทำการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ที่มา หลักการ เหตุผล และความถูกต้องตามหลักกฎหมายในขณะที่มีการดำเนินการแปรรูปเป็นสำคัญ          

          คณะผู้วิจัยจึงทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการแปลงสภาพและแปรรูป  ปตท. ซึ่งมีทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อวิเคราะห์ที่มาและเหตุผลของการดำเนินการแปรรูป ปตท. จากนั้นได้ศึกษารวบรวมปัญหาและอุปสรรคของขั้นตอนการดำเนินการแปรรูป เพื่อค้นคว้าลงไปในแต่ละขั้นตอนว่าได้มีการดำเนินการที่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ณ ขณะนั้นหรือไม่ คณะผู้วิจัยยังได้รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาการกระจายหุ้นหลังการแปรรูป ปตท. โดยทำการศึกษาทั้งวิธีการและผลลัพธ์ของการกระจายหุ้นว่ามีความโปร่งใสตลอดกระบวนการหรือไม่ รวมตลอดถึงการศึกษาว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นเช่นไร นอกจากนั้นคณะผู้วิจัยยังได้รวบรวมข้อมูลผลประกอบการของ ปตท. ก่อนและหลังการแปรรูป  เพื่อวิจัยเปรียบเทียบว่าการแปรรูป ปตท. นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  และภายหลังการแปรรูป ปตท. มีการดำเนินงานที่แตกต่างไปจากก่อนแปรรูปหรือไม่ และศึกษาว่าการดำเนินงานหลังจากการแปรรูปจวบจนถึงปัจจุบันสะท้อนว่าผู้บริหารได้คำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งของผู้ถือหุ้นและประเทศไทยหรือไม่  อย่างไร