ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระบรมราชาวิถี 7 ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดรัชสมัยด้วยการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการวางรากฐานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยอันเปรียบเสมือนเส้นเลือดสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดารสามารถสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในขณะที่ชุมชนในเมืองก็ประสบปัญหาจราจรติดขัดที่ต้องเร่งแก้ไขด้วยระบบเส้นทางสัญจรรูปแบบต่าง ๆ และระบบขนส่งมวลชนไปพร้อมกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่าง ๆ แก่กระทรวงคมนาคมให้นำไปดำเนินการ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
          ครั้นในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กระทรวงคมนาคมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้จัดทำหนังสือที่ระลึก
“พระบรมราชาวิถี ๗ ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม” เป็นพระบรมราชานุสรณ์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล และเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์การพัฒนางานคมนาคมของชาติในรัชสมัยขอเดชะพระมหิธานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวทีที่รัฐบาล กระทรวงคมนาคม และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีต่อเบื้องพระยุคลบาท จงเป็นพลวปัจจัย ดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จสู่สวรรคาลัยเทอญ