ข้อมูล eBook

ชื่อ: สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร รหัสวิชา 2064227 เล่มนี้ เขียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้สอนมีประสบการณ์ ในการสอนรายวิชาสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รหัสวิชา 2064227 ดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปี ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การนำเสนอข้อมูล การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล สมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปและไคสแควร์