ข้อมูล eBook

ชื่อ: องค์การและการจัดการ

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  องค์การและการจัดการ  เขียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาองค์การและการจัดการ  รหัสวิชา  3021101  ซึ่งเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้  มีเนื้อหาประกอบด้วย  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ  ประเภทขององค์การธุรกิจ  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ  การวางแผน  การจัดองค์การ   การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การอำนวยการ  ขวัญและการจูงใจ  การควบคุม  และการจัดการ    การเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ  หน้าที่ทางการจัดการ       ที่สำคัญ  ในการเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้  ผู้เรียบเรียงได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่หลากหลาย  และมีความทันสมัย  ใช้ภาษาให้อ่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ  หากเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้มีข้อบกพร่องประการใด  ผู้เรียบเรียงยินดีที่จะรับฟังเพื่อเป็นประโยชน์        ในการปรับปรุง  ให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น ในโอกาสต่อไป