ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

ตำรา “การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบในวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้อ่าน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้ำระหว่างประเทศ กลยุทธ์และโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การจัดการการผลิตระหว่างประเทศ การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ หากตำราเล่มนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เรียบเรียงยินดีที่จะรับฟังเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้นในโอกาสต่อไป