ข้อมูล eBook

ชื่อ: Operating Systems ระบบปฏิบัติการ

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     แม้ว่าในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์จะมีความหลากหลายและเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์แบบพกพา แต่หลักการขั้นพื้นฐานยังคงเป็นพื้นฐานหลักที่สามารถเป็นฐานความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อแต่หลักการเหล่านี้จะนำไปถูกใช้ในเทคโนโลยีใดและตามความต้องการของผู้ใช้ระบบในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้นการเรียนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จึงถือเป็นการวางรากฐานความคิดความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์
     หนังสือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เหมาะกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี เพื่อให้เป็นแบบเรียนและแบบทดสอบความรู้ของนักศึกษา ในการเรียนรู้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยในหนังสือว่าด้วยหลักการขั้นพื้นฐานที่สำคัญและการดำเนินการของระบบปฏิบัติการ ขั้นตอนการทำงานของโพรเซสต่าง ๆ การจัดการในการเข้าใช้หน่วยประมวลผล การจัดสรรหน่วยความจำ การจัดการแฟ้มข้อมูลและอุปกรณ์อินพุตเอาท์พุต เพื่อนำไปสู่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องระบบปฏิบัติการเป็นอย่างดี
     ทั้งนี้โครงสร้างของหนังสือได้แบ่งเนื้อหาไว้ 10 บท ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง การจัดการโพรเซสการกำหนดใช้ซีพียู การจัดการหน่วยความจำ การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างของหน่วยเก็บข้อมูลในทุกๆ บทของเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนี้ จะมีแบบฝึกหัดที่เป็นโจทย์ปัญหาด้านต่างๆ เพื่อสำหรับเป็นการให้ผู้อ่านได้ฝึกฝน ทบทวน ค้นคว้า และทำความเข้าใจการแก้ไขปัญหาที่ให้ไว้ในแบบฝึกหัดท้ายบทในแต่ละบท