ข้อมูล eBook

ชื่อ: 7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระผู้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี นับตั้งแต่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ  ด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่แห่งใด ความสุขสําราญก็บังเกิดขึ้นได้ ณ สถานที่แห่งนั้น  ด้วยบรรดาโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ที่ล้วนเป็นไปเพื่อความผาสุกร่มเย็นแห่งมหาชนทรงแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ  ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดกิจการ “ศิลปาชีพ”เพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พสกนิกรตลอดมา          

          โครงการตามพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการมีความสอดคล้องกลมกลืนในทิศทางเดียวกันอย่างยิ่งกับแนวคิดและแนวทางของการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนในวิถีแห่งประชาธิปไตย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร  ไม่เพียงแต่มีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยเท่านั้น  แต่ยังทรงพระเมตตาพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบความเดือดร้อนอีกด้วย  พระบารมีแผ่ไพศาลต่อชนทั่วหล้า  พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจภักดิ์ในการสมัครสมานสามัคคีแห่งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า          

          เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ปวงประชาชาวไทยทั้งหลายต่างซาบซึ้งปลื้มปีติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงได้จัดทำหนังสือ “7 รอบ พระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี”  โดยรวบรวมพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจเกี่ยวเนื่องกับรัฐสภาและพระราชกรณียกิจส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในด้านต่างๆรวมทั้งอัญเชิญพระบรมราโชวาท  พระราชดำรัส พระฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถที่งดงามจากการทรงงานด้านต่างๆโดยได้รับความกรุณาจากราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพด้วยความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ  และเชิดชูพระเกียรติยศและพระเกียรติคุณให้ขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศสืบไป