ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

รายวิชา 4022306 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีและครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเคมี โดยรายวิชานี้เป็นวิชาที่ต่อยอดความรู้จากวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 อันจะช่วยเพิ่มทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องแก้วตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้นและยังเน้นให้ผู้เรียนประมวลความรู้ทางเคมีอินทรีย์ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติมาใช้เพื่ออธิบายผลการทดลองซึ่งจะช่วยฝึกผู้เรียนให้เกิดทักษะและกระบวนการด้านการวางแผน การสังเกต การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และยังช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ 2 ในภาคทฤษฎีให้มากยิ่งขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-31 01:08
2018-07-13 01:11