ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รหัสวิชา 0021311 เป็นรายวิชาที่จัดอยู่ในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเป็นเอกสารที่ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษาในรายวิชาภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาของไทยทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมถึงภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์
     เอกสารเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระจำนวนทั้งสิ้น 7 บท ประกอบด้วยบทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิปัญญา บทที่ 2 ภูมิปัญญาในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย บทที่ 3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บทที่ 4 ทฤษฎีใหม่ บทที่ 5 คุณภาพชีวิต บทที่ 6 ความมั่นคงของมนุษย์ และบทที่ 7 การพัฒนาที่ยั่งยืน