ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทฤษฎีดนตรีสากล 2

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 2 รหัสวิชา 2051202 เล่มนี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทางดนตรีระดับเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และใช้อ้างอิงประกอบการสอนของผู้สอนในเอกสารเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาไว้ 8 บท ในบทที่ 1 กล่าวถึงเรื่องบันไดเสียง บทที่ 2 กล่าวถึงเรื่องขั้นคู่ บทที่ 3 กล่าวถึงเรื่องทรัยแอดและคอร์ด บทที่ 4 กล่าวถึงเรื่องโน้ตนอกคอร์ด บทที่ 5 กล่าวถึงเรื่องการเคลื่อนที่ของคอร์ด บทที่ 6 กล่าวถึงเรื่องการเขียนและวิเคราะห์ทานอง บทที่ 7 กล่าวถึงเรื่องจุดพักวรรคเพลง และบทที่ 8 กล่าวถึงเรื่องการประสานเสียงสี่แนว ซึ่งเป็นความรู้ในระดับพื้นฐาน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-11 01:12