ข้อมูล eBook

ชื่อ: การวางแผนและการบริหารงานประชาสัมพันธ์

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

      เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวางแผนและการบริหารงานประชาสัมพันธ์ รหัส 8123001 เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมเรียบเรียงจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การวางแผนและการบริหารงานประชาสัมพันธ์ รหัส 8123001 ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม เรียงเรียง จากเอกสารวิชาการศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์โดยตรง หนังสือ ตำราที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำความรู้ที่ได้รับจากวิธีการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกบทเรียนตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน 5 ปี รวมถึงประสบการณ์การทำงานบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาประกอบ ทั้งนี้ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ดังกล่าว ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาตามหัวข้อการเรียนรู้ประจำบท รวม 12 บทเรียน อันได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์กับการวางแผน การจัดโครงสร้างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ หลักการวางแผนการประชาสัมพันธ์ กระบวนการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ และการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเนื้อหาตั้งแต่บทที่ 8 ถึงบทที่ 12 นั้น ผู้เขียนได้เพิ่มเติมสาระที่เป็นประโยชน์และสำคัญต่อนักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ โดยรวบรวมเนื้อหาสำหรับแนวทางในการวางแผนและบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายของหน่วยงาน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นและสภาวการณ์ของสังคมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสื่อสารองค์กร อาทิเรื่อง สื่อดิจิทัลกับงานประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์กับความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารประเด็นและการบริหารการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต การบริหารภาพลักษณ์และแนวทางการรณรงค์การประชาสัมพันธ์ และการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
 

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-13 01:11