ข้อมูล eBook

ชื่อ: การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     ตำราการโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภคฉบับนี้ เป็นตำราประกอบการเรียนหลักสูตร  นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา ระดับปริญญาตรี โดยผู้เรียบเรียงมุ่งหวังให้ผู้เรียนใช้อ่านเพื่อศึกษาเล่าเรียน เนื้อหาของตำราแบ่งออกเป็น 10 บท ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภคกระบวนการโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคปัจจัยพื้นฐานด้านสังคมและวัฒนธรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคและตลาดเป้าหมายการสร้างสรรค์การโฆษณาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคบริษัทตัวแทนโฆษณาการวิจัยโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภคกลยุทธ์การจูงใจสิ่งเร้าในงานโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากนี้ในแต่ละบทจะมีคำถามทบทวนพร้อมด้วยคำศัพท์ที่ควรรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและทบทวนองค์ความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
     ผู้เรียบเรียงได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา บทความ สื่อมวลชน งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมทั้งประสบการณ์การวิจัยและปฏิบัติงานด้านการโฆษณา ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาเนื้อหาตำราฉบับนี้มีความลึกซึ้งและช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพด้านการโฆษณาได้จริง ทั้งนี้เนื้อหาของตำราผู้เรียบเรียงได้ทำการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทาง การศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี อย่างครบถ้วน หวังว่าตำราการโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภคจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนและผู้ที่สนใจในการศึกษาเรียนรู้
     ผู้เรียบเรียงขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ครู อาจารย์ และบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา รวมถึงเจ้าของผลงานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้นำมาอ้างอิงในครั้งนี้ และขอน้อมรับคำติชม ตลอดจนข้อเสนอแนะจากท่านผู้อ่าน เพื่อนำมาพัฒนาให้ตำรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-12 01:09