ข้อมูล eBook

ชื่อ: การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     ในยุคของการสื่อสารที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ภาพถ่ายถือเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งในงานทางด้านนิเทศศาสตร์มีการนำภาพถ่ายไปใช้ในสื่อแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภาพถ่ายมีคุณสมบัติพิเศษในการทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย ความรู้ทางด้านการถ่ายภาพเพื่องานทางด้านนิเทศศาสตร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาและผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ บวกกับประสบการณ์ในการถ่ายภาพ มาเรียบเรียงเป็นตำราเล่มนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นเนื้อหาประกอบการเรียนการสอน และเป็นแนวทางที่จะศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติจริงในรายวิชาการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา วิชาการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิชาการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อันจะส่งผลให้ผู้ที่ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการถ่ายภาพ นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและเพิ่มพูนทักษะทางการถ่ายภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ต่อไปในอนาคต