ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ รหัส 9022081 ใช้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายวิชานี้ผู้เขียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานและการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูล การจัดการกับสิ่งผิดปกติ การประยุกต์ใช้งานคลาสและเธรด
     ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนเป็น 9 บท ประกอบด้วยหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาวิชวลซีชาร์ป การพัฒนาส่วนติดต่อกราฟิกกับผู้ใช้และการจัดการเหตุการณ์ การใช้คำสั่งควบคุมและการตัดสินใจ โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลำดับและคอลเลคชั่น คลาสและความสัมพันธ์ระหว่างคลาส การจัดการกับสิ่งผิดปกติ และเธรด ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำคัญในการนำไปใช้เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-15 01:11