ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์ (History of Product Design) รหัสวิชา 6192204 ผู้เรียบเรียงได้เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตร  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารตำราทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสื่ออิเลคทรอนิคส์ต่างๆ เพื่อให้เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ศึกษาวิชาวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
     สำหรับเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ ในวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในยุคต่าง ๆ นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดทางการออกแบบได้อย่างหลากหลาย รวมไปถึงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคต่าง ๆ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท คือ ความเป็นมาของการออกแบบ พัฒนาก่อนการปฏิวัติ อุตสาหกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรม งานออกแบบช่วงที่ 1 ค.ศ. 1900 –1909 งานออกแบบช่วงที่ 2 ค.ศ. 1910 – 1920 การออกแบบหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 งานมหกรรมปารีส ค.ศ. 1925 งานออกแบบลัทธิบริโภคนิยม งานออกแบบสมัยใหม่นิยม ซึ่งเป็นรากฐานงานออกแบบที่ดีจนถึงปัจจุบัน