ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฎหมายธุรกิจ

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจ เล่มนี้ได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 3021903 ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ พุทธศักราช 2555 ซึ่งผู้เรียบเรียงมีประสบการณ์สอนในรายวิชาดังกล่าวนี้มาเป็นเวลาหลายปี เนื้อหาสาระสําคัญโดยสังเขปคือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก และสัญญาแลกเปลี่ยนตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็คสัญญาค้าประกัน สัญญาจํานอง สัญญาจํานํา จ้างแรงงาน จ้างทําของ ตัวแทน นายหน้า เช่าทรัพย์  เช่าซื้อ ฝากทรัพย์ยืม กู้ยืมเงิน ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า