ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

      เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาฉบับนี้ เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 4032401 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชานี้มาเป็นเวลาหลายปี และได้เริ่มพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาดังกล่าวมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยแปล เรียบเรียง และรวบรวมจากตําราภาษาอังกฤษเป็นหลัก เอกสารนี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในแต่ละบทปฏิบัติการ เน้นการใช้รูปภาพและตารางประกอบความเข้าใจประกอบด้วยเนื้อหาปฏิบัติการ 9 เรื่อง ได้แก่ หลักปฏิบัติการจุลชีววิทยา หลักการใช้กล้องจุลทรรศน์ อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย โครงสร้างของจุลินทรีย การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ การเจริญและเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ และการควบคุมจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐาน หลักการ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและทักษะปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่นักศึกษาควรรู้ ตลอดจนฝึกปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์ในการเรียนรายวิชานี้ และเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการศึกษาในรายวิชาอื่นและการทําวิจัยต่อไป