ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความเป็นมาและกิจกรรม ระหว่างปี 2546-2550 ของมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี = Prajadhipok-Rambhai Barni foundation : Activities in 2003-2007

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          นับเป็นเวลา 33 ปีแล้ว ที่มูลนิธินี้ได้ดำเนินกิจการมา ทั้งนี้นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงก่อตั้งมูลนิธิประชาธิปกขึ้นในพุทธศักราช 2518  ด้วยพระราชหฤทัยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพระองค์และประเทศชาติประชาชน มีพระราชประสงค์ที่จัดทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย โดยสม่ำเสมอและมีความต่อเนื่องสืบไป
   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งในชื่อนั้นและในชื่อมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณีในภายหลังมูลนิธิได้จัดทำรายงานกิจการและแสดงงบการเงินประจำปีเสนอต่อทางราชการตามเงื่อนไขของการจดทะเบียนมูลนิธิเสมอมาครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มูลนิธิเห็นควรจัดพิมพ์หนังสือซึ่งอำนวยให้สาธารณชนได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุจากการเป็นสาธารณกุศลและโดยที่มูลนิธิได้จดทะเบียนเพิ่มเติมการเฉลิมพระเกียรติไว้ในวัตถุประสงค์ของมูลนิธิจึงควรที่จะได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีให้เป็นที่ประจักษ์ทราบโดยทั่วกันด้วย
          “ความเป็นมาและกิจกรรมปี 2546 ถึง 2550 ของมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี” ที่อยู่ในมือท่านเล่มนี้จึงตีพิมพ์ความเป็นมาวัตถุประสงค์และเครื่องหมายของมูลนิธิ พร้อมคำอธิบายไว้เป็นเบื้องต้นจากนั้นจึงรายงานกิจกรรมของมูลนิธิในระหว่างปีดังกล่าวโดยปิดท้ายด้วยบทความ 3 บทความซึ่งกรรมการมูลนิธิท่านหนึ่งได้เขียนขึ้นเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้เป็นที่ทราบกันแพร่หลายอำนวยให้สาธารณชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งขึ้นไป