ข้อมูล eBook

ชื่อ: วัฒนธรรม ศิลปกรรม ธรรมชาติท้องถิ่นจันท์

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          จังหวัดจันทบุรีเป็นดินแดนที่มีความสมบูรณ์พร้อมสรรพทางธรรมชาติอันประกอบด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำ มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้อย่างมีคุณค่ามากมาย
          เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงได้มีการจัดทำหนังสือ วัฒนธรรมศิลปกรรม ธรรมชาติท้องถิ่นจันท์ ขึ้น โดยรวบรวมความรู้ต่างๆในท้องถิ่นเข้าด้วยกัน บอกเล่าในรูปสารคดีการเดินทางประกอบความรู้เพิ่มเติม จุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและเกิดจิตสำนึกต่อคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในท้องถิ่นของตน
          รูปแบบของหนังสืออ่านเพิ่มเติมจะแบ่งออกเป็น 5 วัน โดยแต่ละวันผู้อาจจะพบกับความหลากหลายทางธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่างๆ ซึ่งการรวบรวมครั้งนี้อาจไม่ครบทุกอย่างในจังหวัดจันทบุรีเป็นแค่เพียงการนำตัวอย่างเพื่อการค้นคว้าต่อไปของผู้ที่สนใจเท่านั้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-16 01:11
2018-10-27 01:21