ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารจัดการชั้นเรียน

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารคำสอนรายวิชาการบริหารจัดการชั้นเรียน  รหัสวิชา 1014004 ได้เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวดวิชาบังคับ รายวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอนของคณาจารย์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
     เอกสารเล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 13 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวางระบบและการจัดระเบียบการบริหารจัดการชั้นเรียน บทที่ 2 ขนาดชั้นเรียนที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทที่ 3 การเสริมสร้างวินัยวิชาการให้กับผู้เรียน บทที่ 4 การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บทที่ 5 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ บทที่ 6 การจัดการความปลอดภัยในชั้นเรียน บทที่ 7 การจัดการความขัดแย้งในชั้นเรียน บทที่ 8 การปรับปรุงระเบียบวินัยของผู้เรียน บทที่ 9 การปรับพฤติกรรมผู้เรียนที่มีปัญหาพิเศษ บทที่ 10 การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  บทที่ 11 การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของผู้เรียน บทที่ 12 เทคนิคการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง บทที่ 13 เทคนิคการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งได้ศึกษารายละเอียดแต่ละบทที่สอนจากเอกสาร หนังสือ ตำรา และสื่ออื่น ๆ ประกอบการจัดทำเอกสารคำสอน