ข้อมูล eBook

ชื่อ: อุณหพลศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมเคมี

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เมื่อนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์แขนงเคมี ที่ไม่ใช่เคมีประยุกต์หรือเคมีอุตสาหกรรม จบการศึกษาและเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในตำแหน่งหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (quality control; QC) ประกันคุณภาพ (quality assurance; QA) หรือในตำแหน่งออฟฟิสเซอร์ (officer) ที่คอยประสานงานกับวิศวกรที่ดูแลการผลิต มักจะมีปัญหาด้านการสื่อสารในเรื่องศาสตร์ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีกับวิศวกร ทั้งสมดุลมวลสาร สมดุลพลังงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหพลศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้งานจริงในกระบวนการผลิต เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ลูกศิษย์ ผู้เขียนได้เขียนตำราอุณหพลศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมเคมีเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมและบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเคมีเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้สอนเป็น 1 รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือ ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) ปี 4 ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อีกทั้งตำราเล่มนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนคาบเกี่ยวกับรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 และรายวิชาเคมีอุตสาหกรรมซึ่งนักศึกษาสามารถนำมาใช้อ่านประกอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยคาดหวังว่าจะส่งผลดีต่อนักศึกษาให้ได้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าไปอยู่ในส่วนหัวใจสำคัญของบริษัท ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเคมี และมีความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพ
     ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นจากการรวบรวมหนังสือทางด้านอุณหพลศาสตร์ บทความงานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งจากประสบการณ์เรียนของข้าพเจ้า ให้มีทฤษฎี รูปภาพ สูตร สมการ พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ และมีโจทย์ตัวอย่างการคำนวณที่มากพอให้เห็นการใช้งานจริง อีกทั้งยังมีคำถามท้ายบทและเฉลยท้ายเล่ม ซึ่งตำราเล่มนี้คงจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในศาสตร์นี้ด้วย