ข้อมูล eBook

ชื่อ: การตลาดทางตรง

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการตลาดทางตรง เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสอนรายวิชาการตลาดทางตรง รหัสวิชา 3053103 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้มีสาระโดยสังเขปคือ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง ด้วยสื่อหรือเครื่องมือการทางการตลาดทางตรงที่สำคัญๆ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดทางตรง การตลาดฐานข้อมูล บัญชีรายชื่อลูกค้า กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ การตลาดทางตรงโดยอินเทอร์เน็ตและอีเมล์ การตลาดทางตรงโดยใช้จดหมายทางตรง การตลาดทางตรงโดยแค็ตตาล็อก การตลาดทางตรงโดยใช้โทรศัพท์ การตลาดทางตรงโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียง การตลาดทางตรงระหว่างธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนและผู้สนใจได้รับความรู้  มีความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดทางตรง