ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด รหัสวิชา 3053104 นี้ ผู้เรียบเรียงได้จัดทำขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนรายวิชา    การบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 เรื่อง ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์โลหะ บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์แก้ว และบรรจุภัณฑ์ไม้ วัสดุช่วยในการบรรจุและการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์และการตกแต่งบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง และกฎหมายบรรจุภัณฑ์
     การเขียนเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ได้ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ ตำรา ผลงานวิชาการ นิตยสาร วารสาร บทความและข่าวสารจากเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังได้นำบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตมาใช้ประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจ และนำไปสู่การบูรณาการความคิด รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนและ ฝึกทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ