ข้อมูล eBook

ชื่อ: การสื่อสารใยแสง

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการสื่อสารใยแสง รหัสวิชา 5584506 นี้ ได้เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรม ของสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอนใช้ในการประกอบการสอนของอาจารย์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา เอกสารเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง พื้นฐานการสื่อสารใยแสง คุณสมบัติของแสงและเส้นใยแก้วนำแสง การลดทอนและการขยายกว้างออก แหล่งกำเนิดแสงและอุปกรณ์รับแสง การรวมสัญญาณ การผลิตเส้นใยแก้วนำแสง วงจรในระบบการสื่อสารใยแสง และมาตรฐานเคเบิลใยแก้วนำแสง