ข้อมูล eBook

ชื่อ: การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น รหัส 8143004 นี้ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนทั้งสิ้น 12 บท แต่ละบทใช้เวลาในการสอน 1 สัปดาห์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการเตรียมการผลิต การวางแผนงาน ไปจนถึงขั้นปฏิบัติเพื่อให้การนำเสนอออกมาเป็นรายการที่ครบสมบูรณ์ และให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ในการผลิต การเขียนบท การจัดแสงในห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย