ข้อมูล eBook

ชื่อ: เมนูสบายใจ ต้านภัยเบาหวาน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการกดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การเฝ้าระวังป้องกันก่อนเป็นเบาหวานและกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมแนะนำสูตรอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแยกตามอาการของโรค โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ นอกจากนี้ท้ายเล่มยังกล่าวถึงสารอาหารที่จำเป็นซึ่งหาได้จากแหล่งอาหารตามธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมราคาแพง รวมถึงปริมาณที่เหมาะสมทั้งสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์สูงสุดในการดูแลตัวเองและบุคคลอันเป็นที่รัก เพราะการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดด้วยยา นอกจากตัวผู้ป่วยเองต้องมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของแพทย์ผู้ดูแลแล้ว สมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดก็มีส่วนช่วยเหลืออย่างมากโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน