ข้อมูล eBook

ชื่อ: "ภัยฝรั่ง" สมัยพระนั่งเกล้าฯ

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ประวัติศาสตร์ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อสมัยรัชกาลที่ 3 พระองค์ทรงวางรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมรับมือกับชาติตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นทั้งทางด้านการค้า วิทยาการความรู้ และทางด้านการทหาร