ข้อมูล eBook

ชื่อ: โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์และความขัดแย้ง

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ผู้เขียนรวบรวมประเด็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นกลางที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาของชาวโรฮิงญา ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างชาวโรฮิงญากับชาวพม่าแท้ จนนำไปสู่เหตุการณ์นองเลือด และท้ายที่สุดนำมาซึ่งการไร้ชาติ ไร้รัฐ และไร้แผ่นดินของชาวโรฮิงญา